Obchodni podmínky

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností 4U Support s.r.o.

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Společnost 4U Support s.r.o., se sídlem Hrušínského 631/4, 190 15, Praha 9, Satalice, IČ: 276 56 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze vložka C oddíl 121 989,  (dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetových adresách (URL) http://www.katalogit.cz a dalších doménách provozovaných společností 4U Support s.r.o.  (dále jen "Servery"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamních nebo firemních sdělení a jiných reklamních prvků jako jsou např. přednostní výpisy a loga jednotlivých subjektů zařazených v katalogu umístěném na internetovém serveru, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

1.2

Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků na Serverech, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor na Serverech.

2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Objednávání

Reklamní plocha na Serverech se objednává pomocí objednávkového formuláře, který je na adrese http://www.katalogit.cz/cz/objednavka.php. Objednávka je pro Provozovatele závazná ve chvíli uhrazení proforma faktury Zadavatelem na účet Provozovatele.

2.2 Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného v jednotlivých oborech katalogu umístěných na Serverech. Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl. 2.4 níže) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serverů v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno v některém ze Serverů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení. Je zakázáno používat v jakémkoliv textu HTML tagy. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě zjištění použití HTML tagů v jakémkoli textu, tento text nebo celou registraci Zadavatele bez upozornění smazat.

2.3 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

1.     reklamní sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto Obchodním podmínkám,

2.     reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,

3.     reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,

4.     reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele

5.     Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování a/nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na Serverech Provozovatele

V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení, a to na kontaktní e-mail uvedený při registraci a/nebo objednávce. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svých Serverů realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, jakož i o důvodech odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu je Provozovatel oprávněn Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

2.4 Reklamní podklady

Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serverech v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně. Zadavatel je povinen dodat pro každou novou kampaň nové reklamní podklady pouze pokud sám žádá jejich změnu, jinak budou použité podklady z poslední kampaně, která Zadavateli u Provozovatele proběhla. Provozovatel není povinen podklady po ukončení kampaně Zadavateli navracet či archivovat. Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména loga a reklamní bannery, které musí mimo jiné splňovat především podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic:

1.     Loga musí být ve velikosti 70x70 pixelů a odpovídat další případné specifikaci Provozovatele v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.

2.     GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://).

3.     FLASH bannery musí obsahovat funkci "clickthru", tj. cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://].

4.     U popisků jednotlivých kategorií je maximální délka textového pole 500 znaků včetně mezer – může být použita česká diakritika. Je zakázáno používat v jakémkoliv textu HTML tagy. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě zjištění použití HTML tagů v jakémkoli textu, tento text nebo celou registraci Zadavatele bez upozornění smazat.

5.     Bannery přes externí kódy, které se mohou realizovat na neinteraktivních formátech, musí splňovat všechny podmínky stanovené pro ostatní bannery. Kreativa zadaná v externím kódu se nesmí v průběhu kampaně měnit, pouze po předchozím schválení Provozovatelem.

2.5 Změny v reklamních kampaních

Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději tři pracovní dny před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamních formátů a kategorií, v nichž jsou reklamní sdělení uveřejňována. V případě zařazení reklamního sdělení do kategorie si Provozovatel vyhrazuje právo přesunout reklamní sdělení do relevantnější kategorie, pokud takováto vznikne. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení jednotlivého reklamního formátu či kategorie. V případě objednávky či dosud neukončené reklamní kampaně Zadavatele u takovéhoto reklamního formátu nebo kategorie, v níž mělo být reklamní sdělení umístěno, zavazuje je Provozovatel nabídnout Zadavateli plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat záměru reklamní kampaně Zadavatele a nevysloví-li Zadavatel s takovýmto obdobným plněním souhlas, Provozovatel mu bezodkladně vrátí již uhrazenou cenu či část ceny odpovídající nerealizované reklamní kampani.

3) FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena

Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele zveřejněných na Serverech pro uvedené období. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn požadovat platbu za kampaň předem na základě proforma faktury. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po přijetí platby za reklamní kampaň.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již objednanou kampaň, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:

1.     při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného započetí reklamní kampaně činí poplatek 20 % z ceny objednané kampaně,

2.     při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného započetí reklamní kampaně činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,

3.     při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného dne započetí reklamní kampaně činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně,

4.     při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.

3.4 Minimální výše objednávky

Objednávka jakékoliv placené služby dle nabídky Provozovatele, musí být v minimální výši 100,- Kč bez DPH.

3.5 Zvláštní podmínka u neuhrazených kampaní

Provozovatel je oprávněn pozastavit jakoukoliv kampaň či reklamní sdělení Zadavatele, který je v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky za Provozovatelem a takováto kampaň či reklamní sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě takovéto pohledávky se smluvní strany dohodnou na pokračování v kampani, je-li to s ohledem na její neobsazenost nadále možné.

4) REKLAMACE

4.1

V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.

4.2

Volba mezi nároky uvedenými výše záleží Zadavateli jen, jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

4.3

Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.

4.4

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Zadavatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.

4.5

Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.

4.6

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

4.7

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je povinen Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.

5) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě. Zadavatel souhlasí s telefonickým kontaktem Provozovatele, s nabídkou 3 osoby na spolupráci, v rámci zadaných kategorii Zadavatelem v katalogu umístěným na serverech Provozovatele.

5.2

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

5.3

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

5.4

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů v rozsahu sděleném prostřednictví těchto WWW stránek společnosti 4U SUPPORT s.r.o., IČ: 27656047, se sídlem Hrušínského 631/4, Praha 9, Satalice, PSČ: 190 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 121989 /dále jen "4U". Veškeré informace slouží výhradně pro interní potřebu 4U, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží apod. předávány přepravním společnostem. Dále tímto prohlašuji, že veškeré mnou uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a správné a o případných změnách budu 4U bez zbytečného odkladu informovat.Dále uděluji společnosti 4U SUPPORT s.r.o., IČ: 27656047, se sídlem Hrušínského 631/4, Praha 9, Satalice, PSČ: 190 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 121989, souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu na adresu tomas.viktora@4us.cz.

5.5

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

5.6

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky. Jsou-li pro určité produkty či servery Provozovatele vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

5.7

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

5.8

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. Ledna 2009

 

Soubory

Obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Užitečné odkazy

LoginPřihlášení:

IČO:
Heslo:

Zaregistrovat
Zapomenuté heslo


Home Home
HardwareHardware Hardware
SoftwareSoftware Software
SlužbySlužby Služby